UNIT 15 LỚP 11 READING

     

Bài viết phía dẫn cách học và bí quyết giải bài tập của phần Reading về chủ thể Space Conquest (Chinh phục vũ trụ), một công ty điểm rất rất đáng quan trung ương trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo lưu ý giải bài tập dưới đây.
Bạn đang xem: Unit 15 lớp 11 reading

*

Before you read(Trước khi bạn đọc)

Work with a partner.Ask and answer the following questions.(Làm câu hỏi với chúng ta học. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1.Who is the first human lớn fly into space? (Ai là người trước tiên bay vào ko gian?)=> The first human lớn fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin. (Người thứ nhất bay vào không gian là Yuri Aleksevevich Gagarin.)2.Can vou name the first humans lớn set foot on the moon? (Bạn rất có thể kể tên hầu hết người thứ nhất đặt chân lên khía cạnh Trăng?)=> The first humans to lớn set foot on the moon are Neil Armstrong và Buzz Aldrin.

Xem thêm: Đề Thi Lịch Sử Lớp 6 Học Kì 2 Môn Lịch Sử, Đề Thi Học Kì 2 Lịch Sử


Xem thêm: Bộ Đề Thi Môn Sinh Lớp 9 Học Kì 1 Lớp 9 Môn Sinh Mới Nhất, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Sinh Năm 2021


(những người trước tiên đặt chân lên mặt Trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)3.Who is the first Vietnamese khổng lồ fly into space? (Ai là người việt Nam đầu tiên bay vào không gian?)=> The first Vietnamese lớn fly into space is Pham Tuan. (Người Việt Nam thứ nhất bay vào không khí là Phạm Tuân.)

While you read(Trong khi bạn đọc)

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to lớn fly into space and then vị the tasks that follow.(Đọc đoạn văn về Yuri Alekseyevich Gagarin, người trước tiên bay vào không khí và tiếp nối làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

After you read(Sau khi chúng ta đọc)

Complete the summary of the reading passage by putting the words/phrases in the box into the blanks.(Hoàn thành phần nắm tắt của bài bác đọc bằng phương pháp đặt các từ/cụm từ trong khung vào vị trí trống.)

On 12thApril, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) __cosmonaut__ became the first human being (2) __in space__. Although his flight (3) __lasted__ only 108 minutes, its (4) __success__ made him become a national hero. He also became the first person to eat và drink in zero (5) __gravity__, và he was able to lớn (6) __view__ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) __impossible__. After his death, his hometown và the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) __named after__ him.