Unit 6 Lớp 11 Reading

     

Bài viết phía dẫn cách học và giải pháp giải bài tập của phần reading về chủ đề những cuộc thi đấu, một nhà điểm rất rất đáng quan trọng tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ cùng tham khảo gợi nhắc giải bài tập dưới đây.


*

I. Từ bỏ vựng

competition (n)<,kɔmpi"ti∫n>cuộc thi đấujudge (n)<"dʒʌdʒ>giám khảonative speaker (n) người bạn dạng xứobserve (v)<ə"bzə:v>quan sát

II. Kết cấu cần lưu ý:

congratulate … (on)(v)chúc mừngwarn … (against) (v) cảnh báo

III. Phía dẫn phương pháp giải bài bác tập

1. Before you read

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những bức ảnh. Ghép từng hình với các từ trong khung bên dưới đây.)

a.Quiz "Road to lớn mount Olympia"b.London marathonc.Sao Mai Television Singing Contestd.Olympic Games

Work with a partner.Answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau.)

1.Do you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not? (Bạn có thích tham gia các cuộc thi như vậy này không? tại sao có/không?)

=> No, I don"t. Because I don"t have the capacity for them.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 reading

=> Yes, I"d like to participate in the quiz: "Road khổng lồ Mount Olympia", because it"s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2.Do you hope lớn win a competition? If so, which competition vày you like to win? (Bạn bao gồm hi vọng thắng lợi ở một hội thi không? nếu có, bạn muốn chiến win ở hội thi nào?)

=> Yes. I"d like to win an English-speaking Contest.

3.Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? (Có phải thắng lợi là điều đặc biệt nhất trong một cuộc thi? lý do đúng/không?)

=> No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

2. While you read

Read the passage and then vày the tasks that follow.(Đọc đoạn văn tiếp nối làm các bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competitionorganixed by our English teachers. Its aim was to lớn stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Student’s parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition’s rules to lớn the students.

“…To participate in the contest, you have lớn work in groups of three. Each group mut complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the question on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the kết thúc of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner wil be awarded a mix of CDs for studying English ad an Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Now, let’s start our competion.”

Hung, Thu and Nga were the members of Group A. Yhey quicklu read the questions & tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty in reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, anhd the judges announced the result. The winner was group B, which got 70 points. Hung’s group got 65; và Group C got 60. Thu felt a bit disapointed. Hung aologised for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and enjoyment we had from it”.

Task 1.Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép trường đoản cú hoặc nhiều từ ở phía bên trái với tư tưởng của bọn chúng ở mặt phải.)

Gợi ý:

1. D

2. F

3. E

4. C

5. B

6. A

Task 2. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1.Who took part in the annual final English Competition last Saturday? (Ai sẽ tham gia vào hội thi chung kết tiếng Anh trang bị Bảy tuần qua?)

=> The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5: Đoạn Văn Tả Cơn Mưa (6 Mẫu) Viết Đoạn Văn Ngắn Tả Cơn Mưa

2.What was the aim of the competition? (Mục đích của cuộc thi là gì?)

=> Its aim was to lớn stimulate the spirit of learning English among students.

3.Who sponsored the competition? (Ai tài trợ mang đến cuộc thi?)

=> The Students" parents Society sponsored the competition.

4.What did each group of students have to bởi during the contest? (Mỗi nhóm học sinh phải làm những gì trong xuyên suốt cuộc thi?)

=> They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had lớn answer the questions in the worksheets within two minutes.

5.What did the judges have to vì chưng to choose the winner of the competition? (Ban giám khảo sẽ phải làm gì để chọn ra đội thắng?)

=> They had to lớn observe & score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the kết thúc of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6.What would be awarded lớn the winner? (Cái gì đang được tặng kèm thưởng cho đội thắng?)

=> The winner would be awarded a phối of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hình Học 7 Cả Năm, Giải Toán 7 Ôn Tập Chương 1

Task 3.Read paragraph 3 again và complete the sentences. (Đọc lại đoạn 3 và kết thúc câu.)

Gợi ý:

1.In Activity 5, Hung was unable torecite complete the poem (he could dot remember the last sentence).2.Having achieved the highest score, Group Bbecame the winner of the competition.3.Group C lost the trò chơi because they just got60 points.4.Nga encouraged her group by saying"For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it".

3. After you read

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.(Đây là bài thơ Hùng đã đọc trong hội thi Tiếng Anh. Hãy tham khảo và dịch thanh lịch tiếng Việt.)