UNIT 6 LỚP 9: SPEAK

  -  

Try khổng lồ persuade your partner into doing the following things to lớn protect the environment. Use the expressions và the idea clues given. Follow the example.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9: speak


bài xích a)

a) Try lớn persuade your partner into doing the following things to lớn protect the environment. Use the expressions & the idea clues given. Follow the example.

(Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để triển khai những điều sau để bảo đảm an toàn môi trường. Sử dụng những sự diễn đạt, những lưu ý đã mang lại sẵn. Tuân theo ví dụ.)

I think you should... Why don"t you...?

Won"t you...? Why not...?

It would be better if you... What/How about..?

 

- Use banana leaves to lớn wrap food. (plastic bags arc very hard to lớn dissolve / save paper)

- Reuse & recycle bottles & cans. (reduce garbage / save natural resources)

- Not throw trash onto the water. (keep the water clean / polluted water can directly bởi harm khổng lồ people’s health & kill fish)

- Go lớn school or go to lớn work by bike. (save energy / keep the air cleaner)

- Put garbage bins around the schoolyard. (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

- Use public buses instead of motorbikes. (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags khổng lồ wrap food.

B: Why? How come?

A: Because plastic bags are very hard khổng lồ dissolve, they will cause pollution. Và if we use less paper, we can save trees in the forest. That"s how we can save the environment.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi nghĩ chúng ta nên... Nguyên nhân bạn không...?

Bạn đã không...? lý do không...?

Sẽ giỏi hơn nếu bạn... Còn về việc...?

 

- sử dụng lá chuối để bọc thức ăn. (những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

- Tái áp dụng và tái chế chai lọ cùng hộp thiếc. (giảm rác thải/ tiết kiệm ngân sách tài nguyên thiên nhiên)

- Không quăng rác rến lên phương diện nước. (giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm rất có thể gây hại trực tiếp mang lại sức khoẻ con người: giết bị tiêu diệt cá/ tiết kiệm ngân sách tài nguyên thiên nhiên)

- Đi học hay đi làm bằng xe cộ đạp. (tiết kiệm năng lượng/ duy trì không khí sạch sẽ hơn)

- Đặt thùng rác tầm thường quanh sảnh trường. (ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ duy trì sân trường sạch sẽ sẽ).

- Sử dụng xe pháo buýt công cộng thay vì chưng đi xe thêm máy. (tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: bản thân nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay do dùng giấy và túi nhựa.

B: trên sao? Sao vậy?

A: vì túi vật liệu bằng nhựa rất nặng nề phân hủy, chúng sẽ gây nên ô nhiễm. Và nếu bọn họ dùng không nhiều giấy đi, chúng ta cũng có thể tiết kiệm được cây vào rừng. Đó là cách họ cứu môi trường.

Lời giải đưa ra tiết:

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles & cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That"s how we can save the environment.

 Tạm dịch:

A: bản thân nghĩ sẽ giỏi hơn nếu họ tái sử dụng và tái chế mọi chai và lọ.

B: trên sao? bằng cách nào?

A: chính vì các chai lọ rất nặng nề phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm và độc hại môi trường. Và nếu họ tái sử dụng và tái chế chúng, chúng ta cũng có thể tiết kiệm khoáng sản thiên nhiên. Bằng cách đó bạn cũng có thể bảo vệ môi trường.


bài xích b)

b. Find possible answers to lớn the questionnaire. You can use the ideas in section a). 

(Tìm câu vấn đáp cho những câu hỏi. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cách nhìn trong phần a).)

Questionnaire

Protecting the environment

How can we ...

- save paper? - prevent littering?

- use fewer plastic bags? - reduce air pollution?

- reduce water pollution? - reduce the amount of garbage we produce?

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bảng câu hỏi

Bảo vệ môi trường

Bằng giải pháp nào họ có thể...

Xem thêm: Bài 2 Trang 7 Sgk Toán Lớp 7 Tập 2 Bài 2, Bài 2 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 2

- tiết kiệm giấy?

- sử dụng ít túi vật liệu bằng nhựa hơn?

- giảm ô nhiễm và độc hại nước?

- ngăn ngừa xả rác?

- giảm độc hại không khí?

- sút lượng rác rến mà chúng ta sản xuất ra?

Lời giải bỏ ra tiết:

- I think we should write on both sides of the paper.

(Tôi nghĩ bọn họ nên viết cả hai mặt của tờ giấy.)

- I think we should save plastic bags, clean & reuse them.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm ngân sách và chi phí túi nhựa, làm sạch cùng tái sử dụng chúng.)

- I think we shouldn"t throw wastes and garbage into streams, lakes và even oceans.

(Tôi nghĩ bọn họ không đề nghị vứt rác vào suối, ao hồ và thậm chí là đại dương.)

- I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

(Tôi nghĩ chúng ta nên mang lại rác vào thùng rác.)

- I think we should use less private vehicles & don"t release pollutants into the air. 

(Tôi nghĩ họ nên sử dụng phương tiện cá thể ít lại và không thải hóa học gây ô nhiễm và độc hại vào không khí.)

- I think we should try lớn re-use & recycle things.

(Tôi nghĩ họ nên nỗ lực tái sử dụng và tái chế những đồ vật. )


bài bác c)

c) Now discuss with a partner the best way lớn protect the environment. Take turns to try và persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas và the expressions for persuading in section a) and the answers to lớn the questionnaire in b).

(Bây giờ chúng ta hãy bàn luận với một bạn cùng lớp về cách cực tốt để bảo đảm môi trường. Nỗ lực phiên nhau ráng thuyết phục bạn của mình làm những vấn đề mà bạn nghĩ là trong thực tế nhất. áp dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục tại đoạn a) và những câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Lời giải chi tiết:


A: I think we should bum trash to lớn reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

B: No, we shouldn"t vày that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage is to reuse và recycle things.

A: How can we bởi vì that? I think only the factory can.


B: What about collecting used paper, bottles & cans every day? It"s not difficult.

A: That"s a good idea! Let"s vì that.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ họ nên đốt rác rến để sút lượng rác rưởi mà họ sản xuất ra để bảo vệ môi trường.

Xem thêm: 15 Đề Thi Học Kì 2 Toán 8 Năm 2022, Đề Thi Hk2 Toán 8

B: Không, bọn họ không yêu cầu làm như thế. Sương đốt rác sẽ gây độc hại không khí. Tôi suy nghĩ cách tốt nhất để sút rác là tái thực hiện và tái chế những đồ vật.