Tiếng anh 11 mới unit 7 writing, unit 7 lớp 11: writing

     

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet Nam?

(Xem bảng tế bào tả hệ thống giáo dục công lập Anh Quốc. Lập một bảng giống như cho khối hệ thống giáo dục Việt Nam.)


*

Vietnamese state-run education system

School

Age

Examination

Kindergarten

 

 

Primary school

 

 

Lower secondary school

 

 

Upper secondary school

 

 

 

Vietnamese state-run education system

(Hệ thống giáo dục đào tạo nhà nước Việt Nam)

School

(Trường học)

Age

(Tuổi)

Examination

(Kì thi)

Kindergarten

(Mẫu giáo)

 3-5

 

Primary school

(Tiểu học)

 6-10

 

Lower secondary school

(Trường trung học cơ sở)

 11-14

 

Upper secondary school

(Trường trung học phổ thông)

 15-17

 GCSE

(Tốt nghiệp trung học rộng rãi quốc gia)

 

2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.Bạn sẽ xem:

(Đọc nhanh bài xích đọc và chọn đầu đề tương thích nhất cho toàn bài.)

A.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 mới unit 7 writing, unit 7 lớp 11: writing

 Comparing the A-level and IB Diploma Programme

(So sánh chứng từ A-level và chương trình lấy bằng tú tài quốc tế.)

B. Preparing for higher education in the United Kingdom

(Chuẩn bị mang lại bậc học đh ở Anh Quốc.)

C. IELTS và further education in the United Kingdom 

(Chứng đưa ra IELTS và giáo dục và đào tạo bổ túc nghỉ ngơi Anh Quốc.)

In the United Kingdom (UK), there are many opportunities for students who wish lớn continue their education after finishing secondary school. Not only British students, but also students from all over the world have been pursuing UK’s higher education qualifications — bachelor’s degrees, master’s degrees & doctorates — as they are usually highly appreciated worldwide. In order to lớn prepare for higher education at a university or college, students need khổng lồ consider academic qualifications such as the A-level or International Baccalaureate (iB) Diploma Programme.

The A-level — the General Certificate of Education (GCE) Advanced màn chơi — is a worldwide secondary school leaving qualification. It requires students to lớn select three or four subjects lượt thích mathematics, chemistry, biology, geography, history, etc., which will help them khổng lồ prepare for higher education. They have lớn study them over a period of two years & sit for AS và A2 examinations respectively at the end of each year. 

An alternative lớn the A-level is the IB Diploma Programme, which provides qualifications in six or seven subjects, among which mathematics, native language và theory of knowledge (TOK) are mandatory. TOK is a two-year subject which aims to broaden students’ understanding of the interactions among different school subjects. This programme is now available in more than 200 state và independent schools và colleges in the UK.

Students whose first language is not English need khổng lồ take an English language test like IELTS (International English Language Testing System) before applying to lớn any higher education courses. As there are two versions of the IELTS - Academic & General Training — students should ask the institution they are applying to lớn which version is required.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tại quốc gia Anh, học sinh có nhiều thời cơ tiếp tục tiến hành ước mơ học vấn sau khi giỏi nghiệp trung học tập cơ sở. Không chỉ học viên nước Anh, học viên các nước trên nhân loại đã cùng đang theo đuổi những chương trình giảng dạy ở bậc đại học tại Anh để mang bằng cử nhân, thạc sĩ và ts vì những bằng này được reviews rất nhích cao hơn toàn vắt giới. 

Để chuẩn bị cho bậc đh tại một trường đh hoặc cao đẳng ở Anh quốc, học viên cần đề xuất có những văn bằng như A-level hay bằng Tú tài thế giới (IB).

A-level - chứng chỉ giáo dục phổ thông, là văn bằng xuất sắc nghiệp cấp cho trung học cơ sở và được công nhận trên toàn cầm cố giới. Học viên được yêu cầu chọn bố hoặc tứ môn như toán, hóa, sinh, địa lý, kế hoạch sử... Nhằm mục đích giúp họ sẵn sàng cho bậc học đại học. Họ nên học những môn này trong vòng 2 năm cùng thi lấy chứng chỉ AS cùng A2 tương ứng vào cuối mỗi năm học.

Văn bằng sửa chữa thay thế cho A-level là bằng tú tài nước ngoài IB, chứng nhận trình độ chuyên môn học vấn làm việc 6 hoặc 7 môn học; trong những số ấy toán, tiếng bà mẹ đẻ và kim chỉ nan về tri thức là các môn bắt buộc. Lý thuyết về tri thức được học tập trong 2 năm nhằm mục tiêu mở rộng gọi biết của học viên về sự can hệ giữa những môn học khác biệt tại trường. Chương trình hiện được tiến hành ở hơn 200 ngôi trường trung học, cao đẳng công lập và dân lập trên Anh quốc.

Học sinh nói tiếng chị em đẻ chưa phải là giờ Anh cần được thi lấy chứng từ về ngữ điệu Anh như IELTS trước lúc nộp đơn xin học bất kỳ một khóa học nào nghỉ ngơi bậc đại học. Bài xích thi IELTS gồm hai dạng: học tập thuật (academic) cùng không học thuật (general training). Học cần hỏi trường nơi họ nộp solo xem họ cần phải có chứng chỉ sinh sống dạng thi nào.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Lời giải đưa ra tiết:

1. D

2. C

3. E

4. A

5. B

1. Pursue (v) – d. Follow something và try to achieve it

(theo xua đuổi - theo một cái gì đó và cố gắng đạt được nó)

2. Appreciate (v) – c. Recognise the good qualities of something

(đánh giá chỉ cao - nhận thấy những phẩm chất xuất sắc đẹp của vật gì đó)

3. Respectively (adv) – e. In the order mentioned

(tương ứng - theo đồ vật tự vẫn đề cập)

4. Mandatory (adj) – a. Equired by rules or regulations

(bắt buộc - yêu ước bởi những quy tắc cùng quy định)

5. Broaden (v) – b. Increase knowledge or experience

(mở rộng - tăng kiến thức và kỹ năng hoặc tởm nghiệm)

4. Read the text again. Dccidc if the following statements are true (T), false (F), or given (NG). Tick the correct boxes.

(Đọc lại bài, kế tiếp quyết định hầu hết câu bên dưới là đúng (T), sai (F), hoặc ko rõ tin tức (NG). Đánh dấu lựa chọn vào các ô.)

 

T

F

NG

1. In the UK, there are many opportunities for students to lớn pursue vocational education.

 

 

 

2. Only British students are allowed khổng lồ pursue higher education in the UK.

 

 

 

3. Mathematics and chemistry are compulsory subjects for the A-level qualification.

 

 

 

4. After finishing their A-levels, students have to take part in the IB Diploma Programme.

 

 

 

5. Students whose mother tongue is not English have to lớn take an English language test. 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1.NG

2.F

3.F

4.F

5.T

1 – NG. In the UK, there are many opportunities for students lớn pursue vocational education.

(Ở Anh, tất cả rất nhiều thời cơ để học sinh theo đuổi bài toán học nghề.)

2 – F. Only British students are allowed to pursue higher education in the UK.

(Chỉ tất cả sinh viên tín đồ Anh new được phép theo xua đuổi nền giáo dục đh ở Anh.)

3 – F. Mathematics and chemistry are compulsory subjects for the A-level qualification.

(Toán học với Hóa học tập là những môn đề nghị cho trình độ chuyên môn A-level.)

4 – F. After finishing their A-levels, students have khổng lồ take part in the IB Diploma Programme.

(Sau khi chấm dứt trình độ A, sinh viên yêu cầu tham gia công tác Diploma của IB.)

5 – T. Students whose mother tongue is not English have khổng lồ take an English language test.

(Học sinh tất cả tiếng chị em đẻ không hẳn là giờ đồng hồ Anh buộc phải thi một bài xích kiểm tra tiếng Anh.)

Types of further education 

(Các loại hình giáo dục vấp ngã túc)

1. Match the phrases with the descriptions lớn make sentences.

(Ghép các cụm từ dưới với phần biểu đạt để sản xuất thành câu hoàn chỉnh.) 

1. An undergraduate student

2. Distance learning or education

3. An exchange student

4. A credit-based course

5. The cloud

A. Goes khổng lồ a foreign country khổng lồ study for a period as part of a programme between two institutions.

B. Allows students khổng lồ manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

C. Follows a course of study that leads to a bachelor"s degree.

D. Is a network of servers on the Internet, used to store, manage and process data.

E. Allows students to lớn work on their own at trang chủ or at the office, & access materials and communicate with tutors and other students over a computer network.

Lời giải chi tiết:

1.c

2.e

3.a

4.b

5.d

1. An undergraduate student - c. follows a course of study that leads lớn a bachelor’s degree.

(sinh viên đại học - sau một khóa học trình độ dẫn đến bằng cử nhân)

2. Distance learning or education - e. allows students to work on their own at home or at the office, and access materials & communicate with tutors và other students over a computer network.

(đào tạo thành từ xa - được cho phép sinh viên tự thao tác làm việc tại bên hoặc trên văn phòng, tiếp cận các tài liệu và giao tiếp với cô giáo và sinh viên khác qua mạng thứ tính.)

3. An exchange student - a. goes khổng lồ a foreign country to study for a period as part of a programme between two institutions.

(sinh viên theo học chương trình trao đổi đào tạo và huấn luyện - đi mang đến một quốc tế để tiếp thu kiến thức trong một khoảng thời gian như một phần của một công tác giữa hai tổ chức.)

4. A credit-based course - b. allows students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

Xem thêm: Công Thức Đạo Hàm Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Lôgarit Cực Hay, Tính Đạo Hàm Của Hàm Số Mũ

(khóa học theo học chế tín chỉ - được cho phép sinh viên thống trị tiến độ học tập của mình miễn là họ đóng góp được đủ các khoản theo yêu thương cầu.)

5. The cloud - d. is a network of servers on the Internet, used lớn store, manage & process data.

(dịch vụ tàng trữ đám mây - là một mạng lưới những máy chủ trên Internet, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu.)

2. Choose the correct phrases (a-f) to lớn complete the conversation.

(Chọn các cụm từ bỏ đúng tốt nhất từ a-f để dứt đoạn hội thoại.) 

a. I"d rather

b. the best choice for us

d. one more thing lớn consider

c. there are different choices for us

e. would you prefer

f. prefer online & distance courses

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh, would you lượt thích to start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) ________. Higher education will provide us with more knowledge và critical thinking skills. Moreover, a bachelor"s degree will help us lớn find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) ________? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) ________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want khổng lồ pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people khổng lồ pursue further education while working. We can study independently & pay our tuition fees.

Anna: That"s right. I (4) ________ . With the development of the Internet, we don"t need to lớn be campus-based students. We can work and study simultaneously.

Mai: Is that what we hotline ‘cloud" learning?

Anna: Yes. It"s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) ________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students khổng lồ travel to lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) ________ in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, và exchange programmes. We"re so lucky!

Lời giải đưa ra tiết:

1. B

2. E

3. A

4. F

5. D

6. C

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh, would you lượt thích to start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) b. The best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge và critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us to lớn find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) e. Would you prefer? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) a. I’d rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to lớn pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people khổng lồ pursue further education while working. We can study independently and pay our tuition fees.

Anna: That’s right. I (4) f. Prefer online và distance courses. With the development of the Internet, we don’t need to lớn be campus-based students. We can work & study simultaneously.

Mai: Is that what we điện thoại tư vấn ‘cloud’ learning?

Anna: Yes. It’s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) d. One more thing to lớn consider is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students khổng lồ travel lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) c. There are different choices for us in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, and exchange programmes. We’re so lucky!

Tạm dịch:

Kevin: Chào phần nhiều người. Công ty đề thảo luận của bọn chúng tôi từ bây giờ là huấn luyện và đào tạo thêm. Minh, bạn muốn bắt đầu?

Minh: À, tôi suy nghĩ trường đại học sau khi xuất sắc nghiệp trung học tập sẽ là sự việc lựa chọn rất tốt cho chúng tôi. Giáo dục đh sẽ hỗ trợ cho bọn họ nhiều kiến thức và kỹ năng và kĩ năng tư duy phê bình. Rộng nữa, bởi cử nhân đã giúp công ty chúng tôi tìm được bài toán làm dễ dãi hơn. 

Kevin: Còn bạn, Anna, gạn lọc nào các bạn thích? các khoá dạy nghề xuất xắc học vấn?

Anna: À, Tôi đam mê những khóa đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng tôi cần một trong những kỹ năng để sở hữu được một các bước đầu tiên. Sau đó, tôi rất có thể quyết định coi tôi mong mỏi theo học bởi cử nhân hay không.

Anna: Đúng rồi. Tôi thích những khóa học trực đường và từ xa hơn. Cùng với sự trở nên tân tiến của Internet, công ty chúng tôi không rất cần được là sv trong khuôn viên. Chúng ta có thể làm câu hỏi và tiếp thu kiến thức đồng thời.

Mai: Đó là mẫu mà họ gọi là "đám mây" học tập?

Anna: Vâng. Đó là 1 trong thuật ngữ mới. Rộng nữa, phần nhiều các khóa đào tạo và huấn luyện đều dựa vào học phí, mang về sự linh hoạt hơn trong kế hoạch trình của chương trình.

Minh: Một điều nữa cần xem xét là sự việc sẵn có của các chương trình trao đổi sinh viên. Đây là những thời cơ tuyệt vời đến sinh viên đi hội đàm để kiếm được học phí, mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm rất nhiều nền văn hoá mới.

Kevin: Vậy, cầm lại, có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho bọn họ trong công tác giáo dục tiếp đến - các khóa học tại trường hoặc bên trên đám mây, toàn thời gian hoặc buôn bán thời gian, và các chương trình trao đổi. Cửa hàng chúng tôi rất may mắn!

3. Read the conversation again and answer the questions. 

(Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi.) 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice? 

(Tại sao Minh lại nhận định rằng theo học đại học sau khi giỏi nghiệp trung học tập là lựa chọn tốt nhất?)

2. Why does Anna prefer career-based courses? 

(Tại sao Anna say đắm lựa chọn các khoá học hướng nghiệp hơn?)

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation? 

(Cách thức tham gia các khoá học được nói trong đoạn hội thoại là gì?)

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? 

(Một trong những ưu điểm của huấn luyện và giảng dạy trực đường dựa trên công nghệ điện toán đám mây là gì?)

5. How can credit-based courses benefit students?

(Các khoá học theo học tập chế tín chỉ có lợi cho học viên như cố kỉnh nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Because education will help students to gain more knowledge & critical thinking skills & a bachelor’s degree will help them lớn find a job more easily.

(Bởi vì giáo dục và đào tạo đại học sẽ giúp đỡ sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng và tài năng tư duy phê bình và bằng cử nhân để giúp đỡ họ tìm được việc làm dễ dàng hơn.)

2. Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want khổng lồ pursue & undergraduate degree or not.

(Bởi do sinh viên cần một trong những kỹ năng để sở hữu được một quá trình trước lúc họ rất có thể quyết định xem họ muốn theo mang bằng đại học hay không.)

3. They are campus-based, part-time, full-time, và online.

(Họ là dựa vào cơ sở, chào bán thời gian, toàn thời gian, với trực tuyến.)

4. “Cloud” learning allows students to lớn work và study simultaneously.

(Học "Cloud" chất nhận được học sinh thao tác và học hành đồng thời.)

5. They provide students with more flexible programmes and schedules.

(Họ hỗ trợ cho sinh viên các chương trình với lịch trình linh động hơn.)

- It doesn"t mean that I will get a job easily if I have a university degree but it will open up more options to lớn me.

(Không có nghĩa là tôi sẽ sở hữu được được bài toán làm một cách thuận tiện nếu tôi tất cả bằng đh nhưng nó sẽ xuất hiện thêm thêm nhiều lựa chọn cho tôi.)

- It is the only way for me khổng lồ follow my dream of being a doctor. If you want to get a career, not just a job, you must have a degree which allows you lớn progress in your career faster than without a degree.

(Đó là cách duy nhất nhằm tôi triển khai ước mơ trở thành chưng sĩ của mình. Nếu bạn có nhu cầu có một nghề nghiệp, chúng ta phải có bằng cấp được cho phép bạn tân tiến trong sự nghiệp nhanh hơn mà không tồn tại bằng cấp.)

- With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.

Xem thêm: Biên Bản Là Gì? Các Loại Biên Bản Thường Gặp Soạn Bài : Biên Bản

(Với bằng cấp, tôi có thể theo sự nghiệp của mình, tôi hoàn toàn có thể làm việc ở trình độ cao hơn, sau đó tôi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn.)

- Studying for a decree teaches me to lớn be an independent thinker, how lớn work in a team, how lớn communicate well with others...

(Học một nhan sắc lệnh dạy tôi thành một nhà bốn tưởng độc lập, làm cụ nào để triển khai việc và một đội, làm núm nào để giao tiếp tốt với những người khác ...)

1. Look at the pictures of these students. Where do you think they are? What are they doing?

(Hãy xem những bức tranh về số đông sinh viên này. Em thử nghĩ xem họ đã ở đâu? chúng ta đang làm gì?)